Notă de informare pentru politica de GDPR aplicată de ProtectMARK

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Notă de informare pentru politica de GDPR aplicată de ProtectMARK

Prezenta notă de informare explică cum și în ce condiții sunt prelucrate datele
dumneavoastră cu caracter personal de către site-ulprotectmark.ro precum si drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal prevăzute de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (numit în continuare RGPD) , Legea nr. 190/2018 precum și de celelalte acte normative aplicabile in domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează site-ul protectmark.ro în vederea realizării unei activități de informare publică în domeniul proprietății intelectuale prin oferirea către public a unui instrument de consultare online care permite oricărui utilizator de internet să caute, în mod gratuit, informații despre domeniul proprietății intelectuale.
De asemenea, datele cu caracter personal sunt colectate atunci când persoanele care vizitează site-ul protectmark.ro solicită informații suplimentare referitoare la acest domeniu în vederea realizării activității de informare în domeniul proprietății intelectuale.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atunci când persoanele care viziteaza site-ul protectmark.ro intenționează contractarea de servicii în domeniul proprietății intelectuale.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează site-ul protectmark.ro în vederea realizării unei activități de informare publică în domeniul proprietății intelectuale prin oferirea către public a unui instrument de consultare online care permite oricărui utilizator de internet să caute, în mod gratuit, informații despre domeniul proprietății intelectuale.
De asemenea, datele cu caracter personal sunt colectate atunci când persoanele care vizitează site-ul protectmark.ro solicită informații suplimentare referitoare la acest domeniu în vederea realizării activității de informare în domeniul proprietății intelectuale.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate atunci când persoanele care viziteaza site-ul protectmark.ro intenționează contractarea de servicii în domeniul proprietății intelectuale.

Baza legală a prelucrărilor
Prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) din RGPD atunci când persoanele vizate vizitează site-ul protectmark.ro în vederea căutării de informații despre domeniul proprietății intelectuale sau când se solicită informații despre chestiuni din acest domeniu (prelucrarea fiind necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public).
Prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, atunci când persoanele vizate care vizitează site-ul protectmark.ro sunt interesate sau intenționează contractarea de servicii în domeniul proprietății intelectuale (prelucrarea este necesară pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm
Prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale persoanelor care accesează site-ul protectmark.ro:

 • Numele și prenumele solicitantului persoana fizică a unei marci. În vederea protejării persoanelor vizate am pseudonimizat prenumele deținătorilor persoane fizice ale mărcilor prin ștergerea ireversibilă a unei părți din prenume,astfel încat ele nu mai au calitatea de date personale ale unei persoane identificabile.
 • Nume, telefon , e-mail, județ, firmă și solicitarea de servicii sau informații.
 •  Nume titular, persoană de contact, cod de înregistrare fiscală, telefon, e-mail
 • Dacă persoanele vizate comunică cu noi prin formularul de contact este posibil să reținem conținutul e-mailurilor și răspunsurile pe care le furnizăm.

Sursa datelor cu caracter personal
În ceea ce privește numele și prenumele ale deținătorului persoană fizică al unei marci, am preluat aceste date de pe site-urile publice TmView.org și tmdn.org.
Colectăm datele direct de la dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact aflate pe site-ul protectmark.ro.

Perioada de stocare a datelor
Site-ul protectmark.ro nu stochează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Securitatea datelor
Pentru protecția completă a datelor dumneavoastră luăm măsuri organizaționale și tehnice pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura
disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, veți fi notificați cu privire la acest lucru.

Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri
Noi nu efectuăm prelucrari de date personale în mod automat și nici nu creăm profiluri.

Transferuri de date către terți sau în afara UE
Nu transferăm datele dumneavoastră către terți din afara UE.
Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct către agențiile de proprietate industrială spre care direcționăm solicitanții de informații și/sau servicii în domeniul proprietății industriale, cum ar fi la momentul prezentei Note de informare ProtectMARK SRL cu sediul in Iași, Str. Petre Țuțea nr. 5, Bl. 909, Tr. 1, Et. 3, Ap. 11, Cam. 3, telefon 0721514264 email: office@protectmark.ro.
Scopul transferului este acela de a face demersuri la cererea persoanelor vizate în vederea încheierii și executării unui contract între persoanele vizate interesate în servicii de proprietate industrială și agențiile de proprietate industrială pe care noi le recomandăm.

Informații despre operatorul de date
Titularul domeniului protectmark.ro se poate modifica dar el poate fi interogat la datele
publice afisate de gestionarul domeniilor .ro , respectiv  Registrul de Domenii RoTLD cu adresa Adresă: Bvd. Mareșal Alexandru Averescu,  Nr. 8-10, Sector 1, Cod 011455, București, România

PROGRAM LUCRU:
Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 13:30
Telefon: +40721514264

Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor
In temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

dreptul la informare – Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate au dreptul de a primi informații despre operațiunile de prelucrare efectuate. Dreptul este prevazut de art. 13 si art. 14 din RGPD.

dreptul de acces la date – puteți formula o cerere prin care puteți obține confirmarea
faptului că vă sunt prelucrate datele cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Dreptul este prevazut de art. 15 din RGPD.

dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea)datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră. Dreptul este prevazut de art. 16 din RGPD.

dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți solicita și obține ștergerea
datelor dumneavoastră cu caracter personal. Trebuie să dam curs acestei acestei cereri dacă:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate;
b) vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară;
c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
d) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne
revine.
Cu toate acestea, nu trebuie să dam curs cererii de ștergere în cazul în care datele sunt
necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, știintific sau pentru studii istorice
  sau în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță.
  Dreptul este prevazut de art. 17 din RGPD.

dreptul la restricţionarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când:

 • contestați exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm, peperioada cât verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea datelor este nelegală, și doriți doar restricționarea prelucrării
  acestora;
 • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea
  scopului pentru care au fost prelucrate și ne solicitați acele date pentru
  constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 • v-ați opus prelucrării conform art. 21 din RGPD și solicitați
  restricționarea pe perioada cât verificăm datele,dacă primează interesul
  nostru legitim pentru prelucrare.
  Dreptul este prevazut de art. 18 din RGPD.

dreptul la portabilitatea datelor – când prelucrăm datele fie în baza consimțământului dumneavoastră, fie pentru executarea unui contract la care sunteți parte, sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract la cererea dumneavoastră, puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat. Dreptul este prevazut de art. 20 din RGPD.

dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului. Dreptul este prevazut de art. 21 din RGDP.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – Acest drept este
aplicabil în cazul în care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează într-o masură semnificativă. Dreptul este prevazut de art. 22 din RGPD.

dreptul de a depune o plângere – Dacă aveți o nemulțumire cu privire la modul în care
prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugam să ne contactați pentru a vă putea soluționa cererea. De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Dreptul este prevazut de art. 77 din
RGPD.

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, puteţi contacta protectmark.ro prin formularul de contact aflat la adresa: https://protectmark.ro/osim_iasi_contact.

Informații suplimentare
De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa oricarei instante competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211,  +40.318.059.212, www.dataprotection.ro.

Prezenta nota de informare a fost elaborată și publicată începând cu 29.09.2023 și
este supusă modificărilor și revizuirilor periodice.

ProtectMARK SRL
Sediul Social: Str. Petre Țuțea nr. 5, Bl. 909, Tr. 1, Et. 3, Ap. 11, Cam. 3, Cod Poștal: 700730,
Mun. Iași, Județul Iasi, România.
Punct de lucru: B-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 26, CASA OREST TAFRALI, Etaj: Mansardă,
Cam. 15,  Mun. Iași, Județul Iași, România, Cod Poștal: 700066.
Tel.: (+40) 721 514 264
E-mail: office@protectmark.ro